Életfa: Az Életfa vagy más néven Világfa szorosan kapcsolódik a születés, élet, halál és újjászületés körforgásához. Számos kultúrában és vallásban az egyik legfontosabb szimbólum. A kereszténységben a fa jól ismert az Édenkertből, ahol Ádám és Éva ettek a gyümölcséből. Az Életfa kapcsolatban van a Föld négy elemével mint a föld, a szél, a levegő és a tűz, utalva a végtelen kapcsolatra a teremtésben.

Om (Aum): Ősi indiai, tibeti jel, a buddhizmusból eredő szimbólum, de különböző vallásokban is jelen van. A legszentebb mágikus hang, minden mantra közül a leghatalmasabb, ezért sok mantra, ima és rituálé elején mondják.

A mantra 3 hangból tevődik össze: A-U-M.

Az “A” a teremtés, az “U” a fenntartás, az “M” a pusztítva megújulás szimbóluma, más jógamagyarázat szerint pedig a kezdeté, a folytatásé és a befejezésé. Múlt-jelen-jövő jelképe.

Hatásai: Zengetése tisztítja tudatunkat, minden szervünkre pozitív hatással van, kiegyensúlyozza és harmonizálja azok működését, sokkal kisebb energiafelhasználással sokkal könnyebben tudnak működni. Az OM mantra megnyugtatja és lecsendesíti az idegrendszert.

Yin és Yang: taoista jelkép, a kettősségén alapuló világszemlélet, mint fény-árnyék, jó-rossz, nő-férfi, stb. Megvilágítja a bennünk magunkban rejlő ellentéteket, s lehetővé teszi, hogy összhangba kerüljön a körülöttünk áramló, hullámzó erőkkel, sőt, bizonyos mértékig uralmat is nyerjünk felettük.

Lótuszvirág : a vizek, a teremtés, a világmindenség és a lélek jelképe, az élet születése, a sötét mélyben rejtőző csíra kibontakozása, félistenek születési helye, örök élet, lelki fejlődés. Indiában a lótuszt tartják a virágok legnemesebbjének, külön neve van a bimbónak, a virágzó és elvirágzott lótusznak, amely egyben a múlt, a jelen és a jövő, tehát együtt a múló idő jelképe a brahmanizmusban. A lótusz virága és gyümölcse együtt nyílik ki, mikor a virág nyílik, már ott látjuk a gyümölcsöt. Tehát az ok és az okozat egy időben jelenik meg, ez a Dharma jelképe.

hamsza tenyér formájú védelmező amulett, amelyiket az arabok és a héberek használnak. Más nevén isten keze. A hamsza szó sémi eredetű, jelentése öt. Általában a hamsza szimmetrikus, egy-egy hüvelykujjal mindkét oldalán, ezáltal nem az anatómiai tenyér mintát követi.

Régészeti bizonyítékok támasztják alá, hogy a lefele néző hamszát egyes területeken az emberek úgy használták, mint védő amulett. Az isteni védelemnek szimbólumai, amik a kéz jelképén alapszanak, magába foglalják Vénusz (vagy Aphrodité) és Mária kezét, amelyeket arra használtak, hogy megvédjék a nőket a negatív hatásoktól

Az iszlámban hamszát úgy is nevezik, mint „Fátima keze”, Mohamed fiatalabb lánya neve szerint, akit kapcsolatban tartanak nagyon sok csodával.

Spanyolországban, az iszlám uralkodás után, a hamsza használata nagyon sokat jelentett, emiatt a Püspöki Bizottság, amit 1526-ban V. Károly hívott össze, kiadta azt a törvényt, miszerint betiltja az összes Fatima kezet és vele együtt az összes amulettet, ami arra hasonlít.

A szimbólumot meg lehet találni a házak bejáratánál, a kocsikban, kulcstartókon, karkötőkön és medálok formájában is.

Gyakran fordul elő, hogy az amulettben más szimbólumok is felfedezhetőek, például szemek, halak vagy a Dávid-csillag. Úgy tartják, hogy a kék, de főként a világos kék szintén távol tartja a negatív hatásokat, emiatt általában ilyen színű hamszát szoktunk látni a legtöbbször. A judaizmusban gyakran díszítik imákkal az amuletteket, hogy védelmezze a viselőjét.

Buddha: Megvilágosodott személy. A buddhizmus legfontosabb alakja. Indiában élt Sziddhártha Gautama, a buddhista vallás alapítója, aki később a Buddha, aki a  megvilágosodott  nevet vette fel. Ő ismerte fel, hogy az emberi szenvedés alapvető oka, hogy soha nem vagyunk elégedettek azzal amink van, mindig többet és többet szeretnénk. Ahhoz, hogy meg tudjunk szabadulni a szenvedéstől teljesen új gondolkodás, hozzáállás, viselkedés szerint kell élnünk. Ez tanításának alapja és lényege. A különböző pózokban ábrázolt Buddha szobrok mindegyike egyedi jelentéssel bír, a buddhista filozófia egy-egy üzenetét közvetíti. A buddhista gyakorlókat segíti az elmélyedésben, meditálásban, de a lakótérben elhelyezett Buddha szobor már önmagában is megteszi áldásos tevékenységét, pozitív energiákat sugároz,esztétikai élményt nyújt.

Az elefántnak mint szimbólumnak számtalan jelentése van. Legjellemzőbb, hogy a bölcsesség, a siker, az erő, a függetlenség, a hatalom, a termékenység, a jámborság, a higgadtság és a hosszú élet jelzőket társítják hozzá. E tulajdonságok nem csak az elefántnak, hanem a kiváló embereknek is vonásai. Ezért nem véletlen, hogy, akik szeretik az elefántokat, vagy tartanak elefánt szobrot, motívumot, magukra ismerhetnek az elefánthoz csatolt jelzők hallatán. Hajdanán Ázsiában csak a királyok tarthattak elefántot, ezáltal ezekben a régiókban az uralkodói hatalom jelképévé is vált.

Továbbá az indiai kozmológiában is fellelhető szimbólum, ahol nyolc elefánt őrzi a világmindenséget: az égtájakon, illetve a hátukon tartják a Földet.

Angyalszárny: A szárnyalást, a lélek szabadságát jelképezi, mely földi kötöttségektől mentes. A szabadon repülést és kapcsolatunkat a teremtő erővel, tudatalattinkkal csatolhatjuk hozzá.  Ez a szimbólum segít alkotni, inspirációt szerezni, s fenntartani a kapcsolatot a spirituális világgal. Egyben védelmi szimbólum is.

Hórusz szeme: (Udzsat-szem) Kezdetben Napisten, Isten szeme, Atlantiszon Tóth Isten szeme, az Ősi Egyiptomban Hórusz szeme.  Több jelentése is van, aszerint, hogy jobbra vagy balra áll, a Napot vagy a Holdat jelképezheti. A szem alatti könnycsepp az emberiség születésére utal (a mítosz szerint Ré Napisten könnyeiből születtünk). A Szem végében látható spirál pedig az emberiség jövőjét, a Szellemhez felemelkedő hosszú, ciklikus utat szimbolizálja. A látnoki és okkult képességeknek, a szellemi fejlettségnek a szimbóluma is volt, ezért is tulajdonítanak neki védelmező erőt. Az ősi egyiptomi misztérium iskolák az egyéni és csoporttudat jelképeként használták. Napjainkban a szemet külön-önmagában kódolt –információs rendszernek tekintik.

Tau kereszt: Ősi egyiptomi szimbólum, feltételezések szerint Atlantiszból származik. Legősibb jelentésében az út jelképe, vízszintes vonala az eget, a függőleges szára pedig az ég kapcsolatát szimbolizálja a földdel. A tau az út a szellem felé, mely az ég és a föld kölcsönhatásából, tudásából, tapasztalásából fakad. Ez a jelkép megjelent az egyiptomi civilizáció befolyásán kívül is, pl. druidáknál, indiánoknál, de ezt választotta kézjegyéül Szent Antal (antal kereszt) és Assziszi Szent Ferenc (ferencesek) is.

Füles kereszt (Anch): ősi, Atlantiszból származó jelkép, az ókori Egyiptomban Tut-Anch-Amon szimbóluma volt. Nemcsak a véges földi életet jelképezi, hanem a halál utáni halhatatlanságot is. A fáraók a tudás, a hatalom és az örök élet jelképeként viselték, később minden titkos tudomány jelképe lett. A hagyomány szerint viselése fokozza az életerőt, távol tartja a betegségeket és egyéb káros hatásokat, elűzi a démonokat, megtöri a rontást, valamint hosszú és boldog életet biztosít viselőjének. Megtanítja viselőjét együtt élni a múltjával. Az Ankh jelének alapja a Tau, a kör hozzáadása a legfelsőbb égi síkon az isteni ideát, mentálsíkon a Harmadik Szemet jelenti.

Görög kereszt (egyenlő szárú kereszt): Őskeresztény jelkép, de Oziriszt vagy akár a skandináv Thort is jelképezheti. Két szárának metszéspontja az univerzum központja. A kereszt összekapcsolja a vízszintest a függőlegessel, a Földet az Éggel, az időt az örökkel, a természetet a természetfölöttivel. A felfelé törekvést és az e világi terjeszkedést éppúgy szimbolizálja, az egyensúlyról gondoskodik.

Talpas kereszt: ma ismert egyik képviselője a máltai kereszt.  A négy szár két részre bomlik, melyeknek ezoterikus jelentésük van. A nyolc szár egyben a legfontosabb lovagi erényeket is kifejezi: szegénység, “sírók” vigasztalása, szelídség, igazságra törekvés, irgalmasság, “lelki” tisztaság, békességre törekvés, Krisztus (a keresztény hit) követéséért történő üldöztetés, megaláztatás elviselése.”

Latin kereszt: A Karoling-korig az egyenlő szárú kereszt volt elterjedt, de az idők során a formában a középpont felfelé tolódott, mígnem kialakult a ma ismert latin kereszt. Azt a törekvést szimbolizálja, hogy az ember centruma és hite a földtől elmozduljon és a szellemi szférába emelkedjen. A négy ellenkező irányba mutató szár konfliktust, kínt, fájdalmat, szenvedést is szimbolizál, a fordított kereszt a sátánisták szimbóluma.

Spirál:  az emberi fejlődés és az örvénylés jele, ha jobbra irányul, akkor a teremtő, ha balra, akkor a romboló erőket szimbolizálja. A lélek evolúciója is ilyen spirális vonalban halad: körben mozog, ugyanakkor ciklusonként mindig egy szinttel feljebb lép. Fejlődésünk során ezért könnyű a visszaesés, vagy csúszás.

Dharma kerék: a jog és a szabályok ősi szimbóluma a buddhizmusban. A kerék küllői a buddhizmus nyolcágú ösvényét jelképezik: helyes szemlélet, helyes szándék, helyes beszéd, helyes cselekvés, helyes élet, helyes erőfeszítés, helyes éberség, helyes elmélyedés.

Pentagram: Az ötágú csillag az ember jelképe, minden elem harmóniáját fejezi ki, és a szellem felé törekvését. Öt erő szimbóluma. Tűz, Víz, Föld, Levegő, Éter, ezeket hívják segítségül, ezek segítik és védelmezik őket. A felfelé álló csúcs szellemi szintű segítséget ad,  a lefelé fordított a gonoszság, labilitás és a sátán jelképe, anyagi segítséget nyújt. Ma már betiltott jelkép, bár a Pentagon jele is, illetve a kínai zászlóban is szerepel.

Kör: a világmindenséget, a határtalan teret, a korlátlan időt jelenti. Ez Isten alapmintája, ez az abszolút semmi, amely azonban képes mindent világra hozni, és mindent visszavenni és elnyelni. Egységet, egészséget, tökéletességet, a kiteljesedett tudatot szimbolizálja. A szent építmények alaprajza szinte minden kultúrában kör alakú, mandalaszerű. Ennek nagyvárosi „maradványa” a  koncentrikus  körök mentén elhelyezkedő sugárutak  képe.

Négyzet jelöli az összes teremtmény eredeti állapotát. Állapota a tudatlanságnak, jelenti az elementáris Világot, jelenti a négy égtájat, négy évszakot, négy elemet: Tűz (életvágy), Föld (jólét), Levegő (életerő), Víz (értelem).

Háromszög: az ember három fő összetevőjét szimbolizálja: a testet, szellemet és a lelket. Ha felfelé mutat, azt jelzi, hogy az emberi természet az isten felé igyekszik. Ha csúcsával lefelé mutat, a Szellem áramlása az anyag, az anyagi felé mutat, a fekete mágia jele.

Dávid csillag: zsidó szimbólum, két egymásba fordított, egymással szemben álló, egyenlő szárú háromszög. Az egységet és a harmóniát jelképezi. A felső háromszög fentről a világűrt szimbolizálja, s tágul lefelé, a föld felé; ez a Szellem áramlása az anyagba. Az alsó háromszög a mikrokozmosz irányából jön és a makrokozmoszra mutat; az anyag törekvése a szellemi felé. A két háromszög egymásba fonódik, s így alakul ki középen az a harmónia, amely nem más, mint az Ég és a Föld energiája, vagyis Isten és ember kapcsolódása.

mer-ka-ba egy ősi, Egyiptom előtti eredetű összetett szó.

– a  MER jelentése – forgó fénymező, – a KA – szellemet jelent, – a BA – lélek.

A merkaba egy, az emberi fénymezőre ható kristály, mely elősegíti a szellemi-lelki egységet és megújulást. Röviden a merkaba minden ember, gyerek és állat energiamezőjében megtalálható energiai forma, mely forgásra képes. Minél harmonikusabban forog ez az energia mező, annál jobban érzed magad.

A merkaba geometriailag egy csillag-tetraéder. Ha két háromszög alapú piramist térben egymásba illesztünk, megkapjuk a merkabát.

A merkaba az aura, mely minden élő körül létezik. Ez a mező az emberi test körül, aktivált állapotban kb. 16-18 m átmérőjű csészealj formájúra tágul. Ez a különleges meditáció eszköze annak, hogy a fénytest újra érezhetővé váljon számunkra, és az értelem is megtapasztalja azt, hogy az energiamező és Szeretet magasabb rezgése a hétköznapi életünk során is fenntartható.

Vásárló vélemények

Rólunk mondták

Gyűjtöm az ásványokat és nagyon szeretek kreatívkodni, ezért egyértelmű volt, hogy ezt ki kell próbálnom. Én élveztem minden percét az alkotásnak, még biztosan ellátogatok ide a jövőben is. Aki szereti a kreatív hobbikat annak csak ajánlani tudom, mindenki barátságos és szívesen segítenek bármiben, ha elakadnánk.

A dolgos hétköznapok után szeretek kipróbálni különböző kreatív dolgokat és ajándékba is jobban szeretek kézzel készült tárgyakat adni, ezeknek magam is jobban szoktam örülni. A Bracelet Factory- nál mindenki nagyon kedves és segítőkész volt, az itt készült karkötőm lett a kedvencem, mert magam csinálhattam és nem utolsó sorban sok új dolgot megtudtam az ásványok élettani hatásairól is.